Διαδικασία - Υποχρεώσεις για φορείς

 

 

 1ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                   

  • Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ (υπαρχει στα έντυπα έναρξης και αποτελεί το 2ο δικαιολογητικό (δείτε εδώ)
  • Ο Φορέας Απασχόλησης οφείλει να εγγραφεί και να πιστοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών «ΑΤΛΑΣ» (http://atlas.grnet.gr/) καθώς και να αναρτήσει – δημοσιεύσει στο εν λόγω Σύστημα τη θέση Πρακτικής Άσκησης του/της ασκούμενου/νης


2ο ΣΤΑΔΙΟ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

  • Υπογράφονται οι Ειδικές Συμβάσεις Εργασίας και ο φοιτητής ξεκινά την ΠΑ.


3ο ΣΤΑΔΙΟ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ                                 

  • Συμπληρώνεται το "Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης", όπου καταγράφονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
  • Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκούμενου/ης ισούται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ για τον Ιδιωτικό Τομέα. 

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)» θα καταβάλλει ως αποζημίωση στον/στην ασκούμενο/-νη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00€ x 6 μήνες=1.680,00€) συνολικά ή τμηματικά, από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά από εντολή εκταμίευσής της και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη ποσοστού 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ) και θα καλυφθεί από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο Φορέας Απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ως μηνιαία αποζημίωση το ποσό των 310.91€. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να χορηγήσει στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης του φοιτητή, καθώς και αποδεικτικό ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσης του/της φοιτητή/τριας.

4ο ΣΤΑΔΙΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ                             

  • Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φορέας απασχόλησης συμπληρώνει ειδικό ερωτηματολόγιο και έκθεση αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή. Επίσης, υποχρεούται να χορηγήσει στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης του φοιτητή, καθώς και αποδεικτικό ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσης του/της φοιτητή/τριας (δείτε στην ενότητα “Eντυπα”)

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής  (παρ.1 άρθρο 12 του Ν.1351/83 ΦΕΚ Α, 56)

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ληφθεί μόνο μια από τις δύο επιχορηγήσεις είτε της επιχορήγησης του φοιτητή μέσω της Πράξης “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", ΕΣΠΑ είτε μέσω ΟΑΕΔ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Απρίλιος 2024
24

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους