Έντυπα
Έντυπα για φορείς απασχόλησης
Οδηγίες προς Φορείς Απασχόλησης
Οι Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν με δύο διαφορετικούς τρόπους:
  • Μέσω του κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Πρακτικής Άσκησης ΑΤΛΑΣ https://atlas.grnet.gr/,
  • Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν σχετική ανακοίνωση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: praktiki@uowm.gr (η ανακοίνωση μπορεί να περιέχει μάι συνοπτική περιγραφή του φορέα απασχόλησης και στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και τις ειδικότητες φοιτητών ή το αντικείμενο απασχόλησης)

Σημείωση: Για θέσεις πρακτικής άσκησης που θα καλυφθούν από φοιτητές, οι οποίοι θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης δηλώνει υποχρεωτικά τη θέση πρακτικής άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

 
Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται Ειδική Σύμβαση Εργασίας για την Πρακτική Άσκηση μεταξύ του φορέα απασχόλησης, του/της ασκούμενου/νης φοιτητή/τριας και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής ΜΑκεδονίας (Π.Δ.Μ.). Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν στο  Πρόγραμμα εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ασκούμενο φοιτητή, ένα για το φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα του φοιτητή κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.
 
Το Πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο με 280,00 €/μήνα (269,89 € καθαρό ποσό μηνιαίως και τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες ανέρχονται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Δ.Μ.) και ο φορέας απασχόλησης ιδιωτικού τομέα  υποχρεούται να καταβάλλει στον ασκούμενο το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι 310,91 €/μήνα. Ο φορέας απασχόλησης δημοσίου τομέα δύναται να καταβάλλει το ποσό των 176,08 € εφόσον έχει εξασφαλιστεί στον προϋπολογισμό τους. 
 
Ο φορέας απασχόλησης ορίζει έναν υπεύθυνο-επόπτη εκπαιδευτή, υποχρεωτικά πτυχιούχο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) συναφούς ειδικότητας με το αντικειμένο σπουδών  του Τμήματος του ασκούμενου φοιτητή. Ο επόπτης-εκπαιδευτής θα επιβλέπει την εργασία και θα ελέγχει την επίδοση του ασκουμένου κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
    
Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019) από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Υπόχρεος προς υποβολή του εντύπου Ε3.5 είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος φοιτητής. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.
  

ΔΕΙΓΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ


Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, δείτε εδώ


Έντυπα Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, δείτε εδώ


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Πράξη: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Κοζάνης:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Γιαννάκης Κωνσταντίνος | Τηλ: 2461068064 | e-mail: praktiki@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Κοίλων Κοζάνης ΤΚ 50150 | Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Καστοριάς:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Δαρβίδου Κωνσταντία | Τηλ: 2467087181 | email: praktikikastoria@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Καστοριάς Περιοχή Φούρκα ΤΚ 52100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Φλώρινας:

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Στεφανής Φώτιος | Τηλ: 2385054700 | email: praktikiflorina@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Φλώρινας Τέρμα Κοντοπούλου ΤΚ 53100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Γρεβενών:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Τεστέμπαση Σοφία | Τηλ: 2462061616 | email: praktikigrevena@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Γρεβενών 6o χλμ Π.Ε.Ο. Γρεβενών-Κοζάνης ΤΚ 51100| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ | Πτολεμαΐδας:

Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Λαζαρίδου Ερμίνα Τηλ: 2463055303 | email: praktikiptolemaida@uowm.gr

Δ/νση: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | Πανεπιστημιούπολη Πτολεμαΐδας Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ ΤΚ 50200| Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους