Διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται από τους φοιτητές κατά την Έναρξη – Διάρκεια – Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ των Τμημάτων π.ΤΕΙ ΔΜ


1ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 • Επικοινωνία φοιτητή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)
 • Υποβολή δικαιολογητικών έναρξης Πρακτικής Άσκησης των ενδιαφερόμενων φοιτητών: δείτε τα Έντυπα Έναρξης Πρακτικής Άσκησης που απαιτούνται εδώ
 • Έγκριση των αιτήσεων από τον επιστημονικό υπεύθυνο του κάθε τμήματος (η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τις αντίστοιχες τριμελείς επιτροπές Π.Α., λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια)
 • Ενημέρωση φοιτητών για τα αποτελέσματα!

Εγκρίθηκε η αίτησή σας; Συγχαρητήρια!


2ο ΣΤΑΔΙΟ: Περίοδος πριν την έναρξη Πρακτικής Άσκησης

 • Παραλαβή της «Ειδικής Σύμβασης Εργασίας» (τέσσερα (4) αντίτυπα, ένα (1) για το φοιτητή, ένα (1) για τον φορέα απασχόλησης και δύο (2) για το ΠΔΜ
 • Έντυπο-Ι: Πληροφοριακά Στοιχεία Ωφελούμενων Προγράμματος. Συμπλήρωση και υπογραφή από τον ασκούμενο/-νη φοιτητή/-τρια
 • Έντυπο Ε3.5 στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Υποβολή από τον φορέα απασχόλησης του Εντύπου Ε 3.5 για την αναγγελία σύμβασης πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

 • Παραλαβή του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης», καθώς και επιπλέον εντύπων σχετικών με την ΠΑ (π.χ. ερωτηματολόγια αξιολόγησης)

Ξεκινά η Πρακτική σας Άσκηση! Καλή αρχή!


3ο ΣΤΑΔΙΟ: Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

 • Συμπλήρωση του «Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης» κατά τη διάρκεια της ΠΑ
 • Υπεύθυνοι της ΠΑ του φοιτητή είναι ο επόπτης που έχει οριστεί από το φορέα απασχόλησης και αντίστοιχα από το Τμήμα προέλευσής του, οι οποίοι επιβλέπουν, καθοδηγούν και επιλύουν τυχόν προβλήματα.

 Ένα βήμα πριν το τέλος της Πρακτικής Άσκησης!


4ο ΣΤΑΔΙΟ: Ολοκλήρωση & Επικύρωση της ΠΑ

 • Συγκέντρωση και κατάθεση δικαιολογητικών για τη λήξη της ΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, δείτε στην ενότητα Ολοκλήρωση Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο εδώ

 Συγχαρητήρια!

Ολοκληρώσατε με επιτυχία την Πρακτική σας Άσκηση!!!

 

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους