Συχνές Ερωτήσεις
Συχνές Ερωτήσεις Φοιτητών

Στη ενότητα αυτή, θα βρείτε απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που μας θέτουν φοιτητές.

Όσοι έχετε κάποιο ερώτημα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας το θέσετε. Εμείς θα σας απαντήσουμε και θα αναρτήσουμε το ερώτημα και την απάντηση εδώ, για να μπορούν να τα βρίσκουν κι άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Ερωτήσεις Φοιτητών

Ο φοιτητής θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Τμήμα προέλευσής του για την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης. Δηλαδή, να βρίσκεται στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών  και να έχει περάσει τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων (που ορίζει το Τμήμα προέλευσης). Αφού ισχύουν τα παραπάνω, ο φοιτητής μπορεί να αιτηθεί την έναρξη της ΠΑ και να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση από το Τμήμα του, ότι δηλαδή δικαιούται να κάνει ΠΑ.
Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός θέσεων πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, η ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης μέσω του ΕΣΠΑ πραγματοποιείται την 1η κάθε μήνα. Ο φοιτητής μπορεί να υποβάλλει την σχετική αίτηση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά 1-10 κάθε μήνα για έναρξη την 1η του επόμενου μήνα. Για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακολουθήστε τις σχετικές ανακοινώσεις ή επικοινωνήστε απευθείας με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς Φορείς Απασχόλησης και θέσεις Π.Α. μέσω:

  • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/.
  • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και τις αναρτημένες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα https://dasta.teiwm.gr
  • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν Φορείς Απασχόλησης, στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του υπεύθυνου Επόπτη από τον Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

Οι υπεύθυνοι του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε την ενότητα “Διαδικασίες Πρακτικής Άσκησης” στο μενού “Φοιτητές”.
Το πρόγραμμα επιδοτεί κυρίως την Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Ι.Δ. και δευτερευόντως την ΠΑ που γίνεται στο δημόσιο τομέα και φορείς που είναι Ν.Π.Δ.Δ.

Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκούμενου/ης ισούται με το 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται από το Θεσμικό Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ για τον Ιδιωτικό Τομέα. Ο «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)» θα καταβάλλει ως αποζημίωση στον/στην ασκούμενο/-νη σε όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00€ x 6 μήνες=1.680,00€) τμηματικά ή συνολικά με το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 μετά από εντολή εκταμίευσής της και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., η παραπάνω δαπάνη είναι μη επιλέξιμη. Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη ποσοστού 1% κατά επαγγελματικού κινδύνου επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά (Ε5/1303/86 κοινή υπουργική απόφαση & 100/124/29.5.86 εγκύκλιος του ΙΚΑ) και θα καλυφθεί από κονδύλια της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο Φορέας Απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κατ’ ελάχιστο ως μηνιαία αποζημίωση το ποσό των 310.91€. Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να χορηγήσει στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης του φοιτητή, καθώς και αποδεικτικό ολοσχερούς εξόφλησης της αποζημίωσης του/της φοιτητή/τριας.

Η ασφάλιση των φοιτητών κατά τη διάρκεια της ΠΑ είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε5/1303/3-86. Τα ένσημα της ΠΑ είναι μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου υπέρ του ΙΚΑ κι όχι ασθενείας. Για την ΠΑ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές (ένσημα) καταβάλλονται από τον ΕΛΚΕ του ΠΔΜ στο ΙΚΑ κι όχι από τον εκάστοτε φορέα απασχόλησης. Ο φοιτητής, λοιπόν, θα πρέπει (αν δεν έχει ήδη) να εκδόσει Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Α.Μ.Α.) και να τον γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο εντός του πρώτου δεκαημέρου από την έναρξη της ΠΑ. Οι φοιτητές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της ΠΑ, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και της ασφάλισης τους έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα κατατίθεται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου φοιτητή, εντός του επόμενου μήνα για κάθε προηγούμενο μήνα. Η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά ή συνολικά με το πέρας της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Π.Α., από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησής της, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο τραπεζικό υπόλοιπο στον λογαριασμό της. 
Η επιλογή των φοιτητών που θα πραγματοποιήσουν την ΠΑ μέσω του ΕΣΠΑ είναι ευθύνη της τριμελής επιτροπής του τμήματος που έχει οριστεί. Δείτε τα κριτήρια επιλογής στην ενότητα Κριτήρια επιλογής φοιτητών
Όλοι οι φοιτητές που σπουδάζουν στο π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, έχουν δικαίωμα Πρακτικής Άσκησης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Σε περίπτωση που δεν τα διαθέτετε, για την έδοση των παραπάνω, μπορείτε να ενημερωθείτε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και σε μία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
Τα ένσημα της ΠΑ καλύπτουν μόνο τον κίνδυνο ατυχήματος και υπολογίζονται ποσοστιαία 1% στην 12η ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ. Επομένως, δεν δικαιούνται με αυτά οι ασκούμενοι να βγάλουν βιβλιάριο ασθενείας, ή να επιδοτηθούν με επίδομα ανεργίας. Χρησιμεύουν απλά για απόδειξη προϋπηρεσίας.
Για κάθε φοιτητή ορίζεται από το τμήμα του (με σύνταξη πρακτικού) ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του επιβλέποντα κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον επόπτη εκπαιδευτικό και να τον ενημερώσει σχετικά με την Πρακτική του Άσκηση. Ο φοιτητής μπορεί να απευθύνεται στον επόπτη εκπαιδευτικό για οποιαδήποτε απορίες έχει σχετικά με το αντικείμενο της Πρακτικής του Άσκησης και να ζητάει τη βοήθεια του για τυχόν προβλήματα στην εργασία του. Ακόμη μπορεί να ζητήσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης ή της Τεχνικής Έκθεσης ΠΑ, τα οποία θα ελεγχθούν και θα αξιολογηθούν στο τέλος της ΠΑ.
Οι ασκούμενοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο πενθήμερης εργασίας. Οι ασκούμενοι δικαιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του φορέα να κάνουν χρήση αδείας για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά είτε για λόγους ασθενείας είτε για εκπλήρωση των φοιτητικών τους υποχρεώσεων είτε για οποιουσδήποτε άλλους σοβαρούς λόγους.
Κάθε φοιτητής δικαιούται να απασχοληθεί σε θέση Πρακτικής Άσκησης μόνο μια φορά.
Πρέπει να ενημερώνεται το ΓΠΑ και ο επόπτης εκπαιδευτικός που επιβλέπει τον ασκούμενο, για να γνωρίζουν σε ποιόν να απευθύνονται για ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ΠΑ και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει.

 

 

Social Networking

facebook-icontwitter-icon linkedin skype gm
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης       
Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr

 
Τρίτη
Ιούνιος 2021
15

espa new

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους