Θεσμικό Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Στην Ελλάδα, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών στα ΤΕΙ αποτελεί επί μακρόν θεσμοθετημένο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η Πρακτική Άσκηση, ως αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ' αριθ. 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α' /29-3-85) για την «Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Τ.Ε.Ι.», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα στο αναφερθέν Π.Δ.:

 • Είναι υποχρεωτική
 • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου
 • Διεξάγεται στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών
 • Καθορίζεται η διάρκεια της Πρακτικής Άάσκησης (εξάμηνης διάρκειας (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας)
 • Θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για κάθε ειδικότητα
 • Θεσμοθετείται η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
 • Καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον Φορέα Απασχόλησης όσο και για το Τμήμα
 • Καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων φοιτητών
 • Αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της Πρακτικής 'Ασκησης και τέλος
 • Γίνεται αναφορά στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους
 • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30-9-85) καθορίζεται ο τρόπος της αποζημίωσης των ασκουμένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζημίωσης καθώς και άλλα παρεμφερή θέματα έχουν δοθεί διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Εργασίας. Τέλος, με το Π.Δ. υπ' αριθ. 483/13-11-84 (ΦΕΚ 173/τ.Α' /13-11-84) ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόμενους φοιτητές των Τ.Ε.Ι., στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση.

Συνοψίζοντας, το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας (ΤΕΙ), περιλαμβάνει τα εξής:

 • Άρθρο 24 του Ν.1404/83 - Καθιέρωση της Πρακτικής Άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου.
 • Π.Δ. 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α /29-3-85) - Εισαγωγή του Πλαισίου της Οργάνωσης, Εποπτείας και Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.
 • Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-86 και Ε5/1387/16-6-94 - Καθορισμός Έναρξης και Περιόδων Πρακτικής Άσκησης.
 • Y.A. 98704 (Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας) της 9/10-12-86 - Καθορισμός Δικαιολογητικών για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ.
 • Εγκύκλιοι Ε5/5059/6-7-87 και Ε5/5456/16-7-87 περί του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης.
 • Εγκύκλιοι E5/3196/10-5-87, E5/4942/12-9-89, E5/776/21-2-89, E5/2857/14-6-90 και E5/3934/21-9-90 (ΦΕΚ 693/τ.A/5-11-90 (Διευκρινίσεις - Επισημάνσεις σε Θέματα Εφαρμογής της Πρακτικής Άσκησης), Ε5/1303/86 (ΦΕΚ 168/τ.Β/10.4.86) και Ε5/347/15-2-95 (Καθορισμός και Υπολογισμός Ασφαλιστικής Κάλυψης Ασκούμενων) (σχετικές και οι Εγκύκλιοι Α24/375/29.5.86 και Α24/370/5/21-12-94 περί ασφάλισης κατά του κινδύνου ατυχήματος).
 • Άρθρο 12 του Ν.1351/83 και άρθρο 71 του Ν.1566/85-ΦΕΚ 167/τ.Α - Καθιέρωση Αποζημίωσης των Ασκούμενων Σπουδαστών).
 • Ε5/1258/86 (ΦΕΚ 183/τ.Β/27.3.86 και ΦΕΚ 456/τ.Β/17.7.86) - Καθορισμός της Αποζημίωσης των ασκουμένων στο Δημόσιο Τομέα (Ε5/8711/10-12-86 και Ε5/4967/30-6-87 διευκρινίσεις επί της αποζημίωσης).

 

Στο θεσμό της ΠΑ, προβλέπεται μια συμβολική αμοιβή του ασκούμενου, η οποία έχει θεσπισθεί, κυρίως για λόγους ρεαλιστικής προσομοίωσης, των πραγματικών συνθηκών εργασίας, παρά ως πραγματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η αμοιβή αυτή, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχει ορισθεί στο 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ορίζεται, από την τρέχουσα Εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ στους δημόσιους φορείς απασχόλησης ορίζεται σε 176,08 € το μήνα (εφόσον πρόκειται για θερμοθετημένη θέση πρακτικής άσκησης).

Για τον τρόπο αμοιβής της πρακτικής άσκησης φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών Τ.Ε. μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, δείτε αναλυτικά τους όρους που περιλαμβάνονται στην Ειδική Σύμβαση Εργασίας 

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τον Ιδιωτικό Τομέα
ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το Δημόσιο Τομέα

Ο ασκούμενος φοιτητής/τρια, εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης και της ασφάλισής του, έναντι επαγγελματικού κινδύνου, δεν αποκτά κανένα άλλο δικαίωμα, εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής, δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, ούτε επίδομα κανονικής άδειας. 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τρίτη
Ιούλιος 2024
23

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους