Γενικές Πληροφορίες

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ιδρυτικού Νόμου 1404/83 και το Π.Δ. 174/85, η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) των φοιτητών των π.ΤΕΙ αποτελεί τμήμα του διδακτικού έργου. Η οργανική αυτή ένταξη της ΠΑ μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

   

Η Πρακτική Άσκηση:
•    είναι υποχρεωτική και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου ΤΕ,
•    διαρκεί 6 μήνες ή 24 ημερολογιακές εβδομάδες πενθήμερης εργασίας και
•    πραγματοποιείται, αφού οι φοιτητές πληρούν τους όρους του τμήματος τους

      (π.χ. απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων και εξάμηνο σπουδών)


Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τρων χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στα πλαίσια των δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική και ποιοτική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών, αλλά και στην αμφίδρομη κι ουσιαστική επικοινωνία του τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς.

Τα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ που προβλέπονται συνοπτικά είναι τα εξής:

  1. ΤΟΜΕΙΣ: Το πρόγραμμα επιδοτεί κατά κύριο την Πρακτική Άσκηση που γίνεται σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Για την Πρακτική Άσκηση σε Ν.Π.Δ.Δ., επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για την διαθεσιμότητα θέσεων.
  2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα ευρώ το εξάμηνο (280,00 x 6 μήνες=1.680,00€), που είναι η επιδότηση του ασκούμενου φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, θα κατατίθεται σε ισόποσες δόσεις τμηματικά από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του ασκούμενου/-η φοιτητή/-τριας. 
  3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ: Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο/η ασκούμενος/-η φοιτητής/-τρια ασφαλίζεται κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και καλύπτεται από κονδύλια της πράξης "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τριτοβάιμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας" του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2014-2020. 
  4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΠΑ θα πρέπει να γίνεται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που το αντικείμενο τους έχει συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών. Θα ακολουθείται συγκεκριμένο πρόγραμμα ΠΑ για έξι (6) μήνες, το οποίο το παρακολουθεί ο επόπτης επιχείρησης και όλες οι δραστηριότητες καταγράφονται στο «Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης» που χορηγεί το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.  

Να σημειωθεί ότι η οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης (π.χ. προσφορά θέσεων από επιχειρήσειςαναζήτηση διαθέσιμων θέσεων από φοιτητές κλπ.) γίνεται:

  • με την υποστήριξη του ιστότοπου της Πρακτικής Άσκησης Τ.Ε. που έχει αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό,
  • καθώς και του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ: ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/.
 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους