ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2018 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΜ
 
>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2018
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τα Τμήματα του ΤΕΙ ΔΜ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ. 
 
Η πρόσκληση ισχύει έως 12.10.2018 και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους. 
  • Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 12.09.2018 έως 12.10.2018 
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2018 και Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2019 
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
 
>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες
1.Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
- Αίτηση Ασκούμενου Φοιτητή
- Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα Απασχόλησης
- Φ/Α Βεβαίωσης Α.Μ.Α. ΙΚΑ | Τραπεζικού Λογαριασμού | Οικογ. Εκκαθαριστικού Σημειώματος
- (προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)
Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr 
 
2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες 10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω courier ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στο praktiki@teiwm.gr, εντός προθεσμιών.
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις ΠΑ μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ" https://dasta.teiwm.gr και το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/ . Οι φοιτητές μπορούν και εκείνοι να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου, δείτε σχετικά https://dasta.teiwm.gr). 
 
4. ΑΤΛΑΣ: Καταχώρηση της θέσεως της ΠΑ στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση). Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη συνέχεια, προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχιση με τον ασκούμενο φοιτητή. Για πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ ΔΜ.
 
5. Οι διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο αυτή θα είναι συνολικά διακόσιες εβδομήντα τρεις (273) με την δυνατότητα αύξησης του αριθμού θέσεως κατόπιν αναπροσαρμογής των κονδυλίων του προγράμματος και για τον παραπάνω λόγο κατανέμονται ενδεικτικά ανά Τμήμα ως εξής: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: (22), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ: (26), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ: (40), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: (20), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ: (26), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Κοζάνη: (18), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά: (29), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (33), Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου: (2), Τμήμα Μαιευτικής: είκοσι (29), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: (28). Οι θέσεις αφορούν κατεξοχήν τον ιδιωτικό τομέα και θα διατίθενται μέχρι την πλήρη κάλυψη τους. Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων σε κάποιο τμήμα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 
 
6. Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html 
 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής. 
Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν
i.Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και 
ii.η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή του Τμήματος προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής
i.Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή βαθμολογία και αριθμό μαθημάτων (επιλέγονται οι σπουδαστές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιτυχής παρακολούθησης),
ii.Οικονομικά κριτήρια, (επιλέγονται οι σπουδαστές με χαμηλότερο συνολικό εισόδημα) 
iii.Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ.  ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολυτέκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά Τμήμα περιγράφονται αναλυτικά εδώ 
Στη συνέχεια γίνεται έγκριση των αιτήσεων των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και βάσει των παραπάνω κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με Πρακτικό της τριμελής επιτροπής. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr / Πρακτική Άσκηση / Αποτελέσματα) και ακολούθως οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας).
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 


Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

Για τυχόν απορίες/διευκρινίσεις, επικοινωνήστε μαζί μας!

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης
Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311 
e-mail: praktiki@teiwm.gr

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας ΤΕΙ ΔΜ

Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
Τηλ: 2385045063/ 2385054651
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίδου
Τηλ: 2467087181
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061616
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303


Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  εδώ 


espa

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους