ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 11/2019 και 12/2019 ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11/2019 & 12/2019

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.
Η πρόσκληση θα ισχύει για δύο περιόδους στο χειμερινό εξάμηνο σπουδών 2019 και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της Σχολής τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ ή στα αντίστοιχα Τμήματα).


Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (όλα τα Τμήματα του πρώην ΤΕΙ ΔΜ)

• Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 2/9/2019 έως 14.10.2019
• Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2020

Η Α' προθεσμία αφορά τα παρακάτω Τμήματα:

- τα Τμήματα στην Κοζάνη: Ηλεκτρολόγων Μηχναικών ΤΕ, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων,

- τα Τμήματα στην Καστοριά: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ, Διεθνούς Εμπορίου

- το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕ στη Φλώρινα

- το Τμήμα Μαιευτικής στην Πτολεμαΐδα

- το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα Γρεβενά

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: (για τα Τμήματα Καστοριάς-Γρεβενών-Φλώρινας-Πτολεμαΐδας, εκτός των Τμημάτων στην Κοζάνη)

• Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 1/11/2019 έως 11.11.2019
• Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.12.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.05.2020
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

(η Β’ προθεσμία αφορά Τμήματα στην Καστοριά, Γρεβενά, Φλώρινα και Πτολεμαΐδα – εκτός των Τμημάτων στην Κοζάνη)


>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
3. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
4. Φ/Α Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια
6. (προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες καθημερινά και ώρες 10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει εντός των προθεσμιών μέσω courier στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης (δείτε στο τέλος του εγγράφου) ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email.

2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ" https://dasta.teiwm.gr και το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/. Επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου Πρακτικής Άσκησης με το αντικείμενο σπουδών τους και συναφή ειδικότητα (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ) του Επόπτη Φορέα Απασχόλησης με την ειδικότητα του φοιτητή/φοιτήτριας).

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/:
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη Π.Α. μέσω ΕΣΠΑ είναι η καταχώρηση της θέσεως της Π.Α. στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει/δημοσιεύσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Στη συνέχεια, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχηση με τον ασκούμενο φοιτητή/φοιτήτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 http://atlas.grnet.gr/ (email: helpdek@atlas.grnet.gr" data-mce-href="mailto:helpdek@atlas.grnet.gr">helpdek@atlas.grnet.gr) ή με το αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ ΔΜ.

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
- Οι διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο αυτή θα είναι συνολικά διακόσιες εβδομήντα (270) με την δυνατότητα αύξησης του αριθμού θέσεως κατόπιν αναπροσαρμογής των κονδυλίων του προγράμματος και για τον παραπάνω λόγο κατανέμονται ενδεικτικά ανά πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ (πρώην Τμήματα ΤΕ) ως εξής: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ: (20), Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχ/κων Αντιρρύπανσης ΤΕ: (24), Μηχανολόγων Μηχ/κων και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ: (33), Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: (22), Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ: (26), Διοίκηση Επιχειρήσεων-Κοζάνη: (20), Διοίκηση Επιχειρήσεων-Γρεβενά: (30), Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: (32), Διεθνούς Εμπορίου (2), Μαιευτικής: (33), Τεχνολόγων Γεωπόνων: (28) *Σε περίπτωση μη κάλυψης θέσεων σε κάποιο τμήμα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς θέσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος των φοιτητών/φοιτητριών θα δίνονται από τους υπευθύνους των Γραφείων Πρακτικής Άσκησης και περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος (αποτελούμενη από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος), η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν
i. Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή/της φοιτήτριας και
ii. η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης (βαθμίδας ΤΕ/ΠΕ)

Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί ανά πρόγραμμα σπουδών ΤΕ προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το κάθε Τμήμα. Γενικά τα κριτήρια αυτά κατανέμονται στις παρακάτω κατηγορίες και περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr στο πεδίο “Κριτήρια επιλογής φοιτητών”

i. Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή βαθμολογία και αριθμό μαθημάτων (επιλέγονται οι σπουδαστές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιτυχής παρακολούθησης),
ii. Οικονομικά κριτήρια, (επιλέγονται οι σπουδαστές με χαμηλότερο συνολικό εισόδημα)
iii. Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά Τμήμα περιγράφονται αναλυτικά εδώ

Κατόπιν της αξιολόγησης των αιτήσεων, εγκρίνονται οι αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών που πληρούν τις προϋποθέσεις βάσει των οριζόμενων ανά Τμήμα κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και επικυρώνονται τα αποτελέσματα με πρακτικό της αντίστοιχης τριμελής επιτροπής του Τμήματος. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr / Πρακτική Άσκηση / Αποτελέσματα) και ακολούθως συνολικά οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας).

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ ΔΜ).

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Κοζάνης
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Κοζάνης: Κων/νος Γιαννάκης
Τηλ: 2461068064 | Fax: 2461028311
e-mail: praktiki@teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
Τηλ: 2385045063/ 2385054651
e-mail: praktiki-florinas@florina.teiwm.gr


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς
Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίνου
e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr
Τηλ: 2467087181


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών
Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061616
e-mail: stomtsi@gmail.com


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας
Υπεύθυνη Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303
e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Μάιος 2024
22

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους