EE: Προκήρυξη επιχορήγησης δύο (2) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στη Δανία

Το ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δύο (2) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στην Δανία.

Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2013. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων:


Α. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, για την θέση Graduate Trainee στην εταιρεία C.C.Jensen A/S.
Β. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακών Σπουδών, για την θέση Graduate Trainee στην εταιρεία Brilliant Maritime Services Limited.


Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:

A. Οι υποψήφιοι να είναι ΄Ελληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
B. ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5).
Γ. Πτυχίο του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακός τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Ε. ΄Αριστη γνώση Η/Υ.
Ζ. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.


Επιπλέον Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2013 στα γραφεία του Ιδρύματος φάκελο υποψηφιότητας που να περιλαμβάνει τα εξής :

1. Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
2. ΄Εκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης για πρακτική άσκηση στη συγκεκριμένη θέση.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και όσοι με βεβαιότητα θα ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους.
4. Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
5. Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2013 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, Λεωφ. Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι με την ένδειξη "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ".


Διαδικασία επιλογής

Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας της Δανίας στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών - επιχειρήσεων.
Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής.
Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.


Άλλες πληροφορίες

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από την Πρεσβεία της Δανίας, δραστηριοποιούνται στην Δανία και έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επιχορήγησης από το Ίδρυμα αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης άσκησης από τον εκπαιδευόμενο και την συμμετέχουσα στο πρόγραμμα εταιρεία.

Η επιχορήγηση από το ΄Ιδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.100,00 το μήνα. Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στην Δανία, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Δανία κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το ΄Ιδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους. Το ΄Ιδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους της Δανίας, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία. Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο ΄Ιδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.


Πηγή: http://www.bodossaki.gr/Default.aspx?id=1313&;nt=108&lang=1

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Τετάρτη
Ιούλιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους