ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12/2018 ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΔΜ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ
 
>> Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12/2018 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης σε συνεργασία με τα Τμήματα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ-Καστοριά,  Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕ-Καστοριά, Διεθνούς Εμπορίου-Καστοριά, Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά, Μαιευτικής-Πτολεμαΐδα, Τεχνολόγων Γεωπόνων-Φλώρινα του ΤΕΙ ΔΜ, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ. 
 
Η πρόσκληση ισχύει έως 15.11.2018 και καλεί όσους φοιτητές ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους. 
  • Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 01.11.2018 έως 15.11.2018 
  • Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.12.2018 και Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.05.2019 
  • Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και άλλες πληροφορίες
1.Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
-Αίτηση Ασκούμενου Φοιτητή
-Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα Απασχόλησης
-Φ/Α Βεβαίωσης Α.Μ.Α. ΙΚΑ | Τραπεζικού Λογαριασμού | Οικογ. Εκκαθαριστικού Σημειώματος
-(προαιρετικό) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολύτεκνη ή μονογονεϊκή οικογένεια)
Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή ηλεκτρονικά από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr 
 
2. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Σχολής σας θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις κατά τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες 10:00 με 14:00. Εναλλακτικά, η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει μέσω courier ή μέσω fax ή με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email, εντός προθεσμιών.
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις ΠΑ μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα "ΔΑΣΤΑ" https://dasta.teiwm.gr και το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης "ΑΤΛΑΣ" http://atlas.grnet.gr/ . Οι φοιτητές μπορούν και εκείνοι να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις (π.χ. συνάφεια αντικειμένου, δείτε σχετικά https://dasta.teiwm.gr). 
 
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αμοιβή του φοιτητή είναι η καταχώρηση της θέσεως της ΠΑ στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ (αφού εγκριθεί η θέση): Για να πραγματοποιηθεί καταχώρηση της πρακτικής στο σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ θα πρέπει ο φοιτητής να πραγματοποιήσει ΕΙΣΟΔΟ με τους κωδικούς της Σχολής του, καθώς επίσης ο φορέας απασχόλησης να πραγματοποιήσει ΕΓΓΡΑΦΗ (εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί) και κατόπιν να δημιουργήσει θέση για την ειδικότητα του φοιτητή. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στη συνέχεια, προχωρά σε δέσμευση της θέσεως της ΠΑ και αντιστοίχιση με τον ασκούμενο φοιτητή. Για πληροφορίες σχετικά με την καταγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής του συστήματος ΑΤΛΑΣ τηλ. 210-7724390 ή με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ ΔΜ.
 
5. Οι διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο αυτή θα είναι για τα παρακάτω Τμήματα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: (11), Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ: (17), Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου: (1), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-Γρεβενά (17), Τμήμα Μαιευτικής: είκοσι (23), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων: (15). Οι θέσεις θα διατίθενται μέχρι την πλήρη κάλυψη τους. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τους υπευθύνους του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. 
 
6. Αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές διατίθενται στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης https://dasta.teiwm.gr/index.php/grafiopraktikis.html 
 
Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής. 
Πρωταρχικά κριτήρια για την έγκριση των αιτήσεων αποτελούν
i.Η συνάφεια αντικειμένου του φορέα απασχόλησης με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και 
ii.η συνάφεια της ειδικότητας του επόπτη που ορίζεται από την πλευρά του φορέα απασχόλησης ως υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή του Τμήματος προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των ακόλουθων κριτηρίων επιλογής
i.Ακαδημαϊκά κριτήρια, δηλαδή βαθμολογία και αριθμό μαθημάτων (επιλέγονται οι σπουδαστές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και με τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων επιτυχής παρακολούθησης),
ii.Οικονομικά κριτήρια, (επιλέγονται οι σπουδαστές με χαμηλότερο συνολικό εισόδημα) 
iii.Κοινωνικά κριτήρια, (ειδικές περιπτώσεις όπως π.χ.  ΑμεΑ, αναπηρία, ορφάνια, πολυτέκνη οικογένεια, μονογονεϊκή οικογένεια)
Τα κριτήρια αξιολόγησης ανά Τμήμα περιγράφονται αναλυτικά εδώ 
Στη συνέχεια γίνεται έγκριση των αιτήσεων των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και βάσει των παραπάνω κριτηρίων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με Πρακτικό της τριμελής επιτροπής. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr / Πρακτική Άσκηση / Αποτελέσματα) και ακολούθως οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω email ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας).
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φλώρινας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Φλώρινας: Φώτιος Στεφανής
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Καστοριάς ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Καστοριάς: Κων/να Δαρβίνου
Τηλ: 2467087181 | e-mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Γρεβενών ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Γρεβενών: Σοφία Τεστέμπαση
Τηλ: 2462061616 | e-mail: stomtsi@gmail.com
 
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πτολεμαΐδας ΤΕΙ ΔΜ
Υπεύθυνος Γ.Π.Α. Πτολεμαΐδας: Ερμίνα Λαζαρίδου
Τηλ: 2463055303 | e-mail: praktiki-maia@teiwm.gr

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Πέμπτη
Ιούλιος 2024
18

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους