EE: Θέσεις για πρακτική άσκηση στο Λουξεμβούργο από το ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου στην Αθήνα, προκηρύσσει την επιχορήγηση δέκα (10) θέσεων για πρακτική άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών σε εταιρείες - επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο.
Η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2013.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2013 κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές των παρακάτω ειδικοτήτων :

Α. Οικονομικών Επιστημών, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
Β. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με κατεύθυνση στην Πληροφορική, Πληροφορικής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Γ. Πολιτικών Επιστημών και Κοινωνιολογίας

Οι θέσεις για την πρακτική άσκηση είναι οι εξής:
-Graduate Trainees in International Banks (4 θέσεις)
-Graduate Trainee in an International Consulting Company (1 θέση)
-Graduate Trainee in the department of Operational Risk and Management Control in an International Bank (1 θέση)
-Graduate Trainee in the department of Financial Professionals in an International Bank (1 θέση)
-Graduate Trainee in the Agency for Development Cooperation (1 θέση)
-Graduate Trainee in International Non Governmental Organisations (2 θέσεις)

Γενικές προϋποθέσεις επιχορήγησης πρακτικής άσκησης:
Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος.
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (πτυχίο Proficiency ή TOEFL με 80/213/550 μονάδες ή IELTS με 6,5).  Η γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής είναι απαραίτητη για κάποιες από τις παραπάνω θέσεις.
Γ.     Πτυχίο και Μεταπτυχιακός Τίτλος από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
Δ.    Άριστη γνώση Η/Υ.
Ε.    Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2013 στα γραφεία του Ιδρύματος τα εξής :

Πλήρες και πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.
Έκθεση μίας σελίδας στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου. Όσοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές, παρακαλούνται να αποστείλουν αναλυτική βαθμολογία μέχρι την ημερομηνία της αίτησής τους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές τους την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.
Αντίγραφο πιστοποιητικών γνώσης των ξένων γλωσσών.
Μία συστατική επιστολή στην αγγλική γλώσσα από τον επιβλέποντα καθηγητή στο μεταπτυχιακό και μία από τον πιο πρόσφατο εργοδότη σε περίπτωση που υπάρχει.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση : ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, Λεωφόρος Κηφισίας 26 και Παραδείσου 2, 15125 Μαρούσι.

Διαδικασία επιλογής
Για την επιλογή των εκπαιδευομένων συνιστάται Επιτροπή Επιλογής, αποτελούμενη από εκπροσώπους του Ιδρύματος, της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου στην Αθήνα και των ενδιαφερομένων για την απασχόληση εταιρειών - επιχειρήσεων.
Η επιτροπή καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους κατά την κρίση της, προεπιλέγει τους επικρατέστερους και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση.

Άλλες πληροφορίες 
 Οι εταιρείες-οργανισμοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν προταθεί από την Πρεσβεία του Λουξεμβούργου, δραστηριοποιούνται στο Λουξεμβούργο και μερικές από αυτές έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα.  Προϋπόθεση, για την από το Ίδρυμα επιχορήγηση της πρακτικής άσκησης, αποτελεί η προηγούμενη υπογραφή σύμβασης άσκησης του εκπαιδευόμενου με την ενδιαφερόμενη για την άσκησή του σ’ αυτή συμμετέχουσα στο πρόγραμμα και έχουσα τη σχετική πρωτοβουλία εταιρεία.

Η επιχορήγηση από το Ίδρυμα έχει εξάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί να συμβάλει στην πληρωμή ενοικίου και την αντιμετώπιση δαπανών διαβίωσης του εκπαιδευόμενου και ανέρχεται σε €1.300,00 το μήνα.  Επίσης, το Ίδρυμα, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο, καλύπτει το κόστος ενός αεροπορικού εισιτηρίου με επιστροφή από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο, έως του συνολικού ποσού των €250,00.

Η ενδιαφερόμενη για την άσκηση του εκπαιδευόμενου εταιρεία δεν έχει υποχρέωση καταβολής αμοιβής, αλλά παρέχει ασφάλιση υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες στο Λουξεμβούργο κανόνες, και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στην ανεύρεση κατοικίας.

Το Ίδρυμα δεν θα διακόψει την επιχορήγηση, αν η εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καταβάλει επιπλέον ποσό στους εκπαιδευόμενους.  Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την επιχορήγηση σε περίπτωση που η εταιρεία διακόψει την άσκηση του εκπαιδευόμενου για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και σε περίπτωση που την διακόψει ο εκπαιδευόμενος για οποιονδήποτε λόγο.

Αυτονόητες υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων αποτελούν ο σεβασμός στους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, η σωστή συμπεριφορά και ο σεβασμός στους κανόνες εμπιστευτικότητας που επιβάλλονται από την εταιρεία.  Οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν δικαιώματα σύναψης σύμβασης εργασίας μετά το πέρας της άσκησης, ούτε άλλα εργασιακά δικαιώματα.  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος άσκησής τους, οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να στείλουν στο Ίδρυμα έκθεση περιγράφοντας τις εμπειρίες που αποκόμισαν.

 


Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ      
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ιστοσελίδα π.ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 

Κοζάνη: praktiki@uowm.gr /Τηλ. 2461068064

Καστοριά: praktikikastoria@uowm.gr /Τηλ. 2467440004

Φλώρινα: praktikiflorina@uowm.gr /Τηλ. 2385054700

Γρεβενά: praktikigrevena@uowm.gr /Τηλ. 6932520901

Πτολεμαΐδα: praktikiptolemaida@uowm.gr /Τηλ. 24610 68050

 
Δευτέρα
Ιούνιος 2024
17

logo espa 21-27

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής" (ΠΑΔΚΣ), ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους